Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ

Στο ιστότοπο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας

στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) δημοσιεύθηκε η Έκθεση των Εξωτερικών

Αξιολογητών για το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ

(http://www.hqaa.gr/eks/AUEB-Informatics-external-evaluation-final.pdf)

. Η επιτροπή αποτελείτο από διεθνούς φήμης επιστήμονες με Πρόεδρο τον

Καθηγητή Ι. Τσιτσικλή του ΜΙΤ, που είχε συνεισφέρει στην οργάνωση του

ΜΑΠ. Η έκθεση αποτιμά κατά θετικό τρόπο την λειτουργία του Τμήματος αλλά

και του Μεταπτυχιακού. H Έκθεση των Εξωτερικών

Αξιολογητών για το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ είναι διαθέσιμη εδώ.