ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2017-18

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής, αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της προκήρυξης, τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και τους φακέλους των υποψηφίων, αποφάσισε όπως το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής το παρακολουθήσουν οι εξής υποψήφιοι.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που αποδέχονται τη θέση τους στο Πρόγραμμα όπως κατοχυρώσουν την θέση τους καταβάλλοντας το ποσό των 500 ευρώ έως και την Πέμπτη  13 Ιουλίου, στην Εθνική Τράπεζα Αρ.Λογ.110/48009408/ IBAN GR25 0110 1100 0000 1104 8009 408 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΚΕ ΟΠΑ), σημειώνοντας πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα του φοιτητή  και τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής).

Το έντυπο της κατάθεσης παραδίδεται στη Γραμματεία ή αποστέλλεται μέσω email (postgrad@aueb.gr) ή fax 210-8203692 έως την παραπάνω ημερομηνία.

Όσοι δεν κατοχυρώσουν τη θέση τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα εγγραφής τους στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής.


Από τη Γραμματεία

του Προγράμματος