ΝΕΟ: Συμπληρωματική Προκήρυξη Αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2017-18

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017

Το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» λειτουργεί με τη συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων Μαθηματικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β7/489/19.11.1998 που τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση Β7/95827/24.12.2008.  Από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15, το Πρόγραμμα λειτουργεί με βάση την αναμορφωμένη Υπουργική Απόφαση 203914/Ζ1 ΦΕΚ 3479/τ.Β’/ 23-12-2014.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής στο Πρόγραμμα, υπολείπεται ένας αριθμός θέσεων μέχρι την συμπλήρωση των εισακτέων σε αυτό. Ως εκ τούτου, γίνονται δεκτές και νέες αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω. Οι νέες αιτήσεις θα κριθούν σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις όσων δεν έχουν περιληφθεί στον κατάλογο των εισακτέων (οι οποίοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.Υπενθυμίζεται ότι, για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπονται δίδακτρα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Πολυτεχνικών Σχολών και Οικονομικών Σχολών (Τμημάτων  Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, κλπ.) των ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν έφεση και επάρκεια τόσο στις μαθηματικές μεθόδους, όσο και στην κατανόηση της ποσοτικής ανάλυσης οικονομικών και διοικητικών θεμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203643) και ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30, ή, εναλλακτικά, με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση (Θα πρέπει να συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο αίτησης και να δοθεί προσοχή στα δοκίμια που προβλέπονται)

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

   Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου αλλά εκτιμούν ότι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να επισυνάψουν: (i) κατάλογο των μαθημάτων που εκκρεμούν για την απόκτηση πτυχίου, (ii) τον μέσο όρο βαθμολογίας των με βάση τα  

   ολοκληρωθέντα μαθήματα

    (iii) υπεύθυνη δήλωση ότι:

   - τυχόν αποδοχή της υποψηφιότητας τους γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

  - γνωρίζουν ότι ποσά που θα καταβληθούν στο πρόγραμμα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να εγγραφούν οριστικά σε αυτό ή δεν δικαιούνται να εγγραφούν λόγω της μη απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών

4. Αντίγραφο σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει)

5. Ισοτιμία και Αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους Τμημάτων αλλοδαπής

6. Αποδεικτικό επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα (Κρατικό Δίπλωμα Γλωσσομάθειας ή PROFICIENCY), ή κατ’ οικονομία LOWER - FCE ή TOEFL, ή κατ’ απόλυτη οικονομία υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος δηλώνει ότι διαθέτει κατά την γνώμη του  επαρκείς γνώσεις Αγγλικής για την παρακολούθηση του προγράμματος, μέρος της διδασκαλίας του οποίου ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά.

7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται  τόσο οι ακαδημαϊκές όσο και οι κοινωνικές κ.α. δραστηριότητές τους

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής)

  1. Προαιρετικά: Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  2. Προαιρετικά: αποτελέσματα εξέτασης GMAT

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και συστατικών επιστολών στον ιστότοπο του  προγράμματος  http://map.aueb.gr/lang/el/

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

Καθηγητής Θεόδωρος Καλαμπούκης

Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών