ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2021-22 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2021-22

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής (http://map.aueb.gr) του ΟΠΑ διοργανώνει το Σάββατο 22/5, ώρα 11:00, διαδικτυακή παρουσίαση του Προγράμματος, για όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (προθεσμία αιτήσεων 14/06/2021). Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλους και θα γίνει μέσω MS Teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a44c0ee0e47414d398d5eaf0ee93735e5%40thread.tacv2/1620635193258?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22be5f06a5-cdb5-41b5-b9ea-ae3470086916%22%7d