Διαδικτυακή Παρασίαση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής_ Ακαδ. Έτος 2022-23 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Διαδικτυακή Παρασίαση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής_ Ακαδ. Έτος 2022-23

Την Τετάρτη 18/5 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί διακτυακή παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του  ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής από τον Διευθυντή του Προγράμματος Αν. Καθ. κ. Π. Βασσάλο.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα για το Ακαδ. Έτος 2022-23 μπορούν να συνδεθούν στη διαδικτυακή παρουσίαση μέσω του προγράμματος  MS Teams στο ακόλουθο link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9c20bc4218eb4d9895dda82aa39c5014@thread.tacv2/1651174553145?context=%7B%22Tid%22:%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22,%22Oid%22:%22be5f06a5-cdb5-41b5-b9ea-ae3470086916%22%7D