Course Description - Business Mathematics
course description

The courses of the program with detailed description:

1st Teaching Period 2021-22

OPERATIONS RESEARCH
Manou Athanasia (Mandatory)
OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Burnetas Apostolos (Mandatory)
• Ανάλυση Διαδικασιών Παραγωγής (ανάλυση δυναμικότητας) • Μοντέλα Μαθηματικού Προγραμματισμού για Οργάνωση Παραγωγής • Διαχείριση Αποθεμάτων • Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Logistics • Διαχείριση Συστημάτων Εξυπηρέτησης • Έλεγχος Ποιότητας για Αξιοπιστία και Ασφάλεια Προϊόντων Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Nahmias – Production and Operations Analysis ii) Axsater – Inventory Theory iii) Hillier and Lieberman – Introduction to Operations Research
DATA ANALYSIS WITH PYTHON
Vassalos Paraskevas (Mandatory)
• Προγραμματισμός στην Python • IPython. • Οι βιβλιοθήκες Numpy, SciPy, • Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων με Pandas • Σύνδεση με αρχεία και εξωτερικές πηγές δεδομένων • Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω Matplotlib Ενδεικτική βιβλιογραφία • J. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python, second edition: With Application to Understanding Data (The MIT Press) • J. VanderPlas, Python Data Science Handbook, Publisher(s): O'Reilly Media, Inc.
MONEY AND CAPITAL MARKETS
• Το περιβάλλον των επενδύσεων και η δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος • Οι αγορές και ο μηχανισμός λειτουργίας των αγορών, πηγές πληροφόρησης των επενδυτών, • Τα προϊόντα στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου • Τα είδη των αγορών • Κίνδυνος και απόδοση • Θεωρία χαρτοφυλακίου • Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων • Πληροφοριακή αποτελεσματικότητα της αγοράς • Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών • Αποτίμηση ομολογιών, Καμπύλη επιτοκίων, Κίνδυνος και απόδοση • Εναλλακτικές μορφές επενδύσεων: Αμοιβαία κεφάλαια, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αντισταθμιστικά χαρτοφυλάκια Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan, Επενδύσεις, UTOPIA Εκδόσεις ΕΠΕ, 2014. ii) Elton, E.J., Gruber, M.J., Brown, S.J., Goetzmann, W.N. 2018. Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου και ανάλυση επενδύσεων. Εκδόσεις Ουτοπία.
ACTUARIAL MATHEMATICS AND RISK MANAGEMENT
• Συναρτήσεις επιβίωσης • Ετήσιες πρόσοδοι • Ασφάλιστρα • Αποθέματα • Ασφαλιστικές παροχές • Εισαγωγή στη Θεωρία Κινδύνου • Πρότυπα μιας και πολλών περιόδων • Εισαγωγή στην αντασφάλιση Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Kaas, Goovaerts, Dhaene, Denuit – Modern Actuarial Risk Theory Using R. ii) Dickson, Hardy, Waters – Actuarial mathematics for life contingent risks. iii) Χατζόπουλος – Μαθηματικά ασφαλίσεων ζωής. iv) Χελιώτης – Σημειώσεις. v) Κουτσόπουλος – Αναλογιστικά Μαθηματικά Μέρος Ι. Θεωρία των κινδύνων. vi) Bower, Gerber, Hickman, Jones, Nesbitt – Actuarial Mathematics.

2nd Teaching Period 2021-22

APPLIED ECONOMETRIC
Meligotsidou Loukia (Mandatory)
• Γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης (απλή και πολυμετάβλητη). • Επεκτάσεις γραμμικού υποδείγματος σε μη-γραμμικές μορφές • Τεχνική ψευδομεταβλητών, πολυσυγγραμμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, σφάλματα μετρήσεως στις μεταβλητές • Βασικές έννοιες στις χρονολογικές σειρές και προβλέψεις • Στοχαστικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών (Υποδείγματα AR, MA, ARMA). • Μεθοδολογία Box-Jenkins και προβλέψεις • Υποδείγματα ARIMA • Στασιμότητα, τάση, έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, δυναμικά πολυμεταβλητά υποδείγματα- VAR υποδείγματα • Υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH, GARCH) Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 4th edition, 2019. ii) Δημέλη Σοφία, Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Εκδόσεις ΟΠΑ. iii) Τζαβαλής Ηλίας, Οικονομετρία, Εκδόσεις ΟΠΑ.
STRATEGIES AND GAMES
Mageirou Evangelos (Mandatory)
• Στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης • Δυναμικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης • Στατικά παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης • Δυναμικά παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης • Εφαρμογές σε εφοδιαστικές αλυσίδες • Διαπραγματεύσεις και δημοπρασίες Ενδεικτική βιβλιογραφία: iii) Gibbons – Game Theory for Applied Economists iv) Μαγείρου – Παίγνια και Αποφάσεις v) Dutta – Strategies and Games
STOCHASTIC PROCESSES IN FINANCE
Emmanouil Ioannis (Mandatory)
• Πληροφορίες και μέτρα πιθανότητας, ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών. Ισοδύναμα μέτρα και συναρτήσεις πυκνότητας, δεσμευμένη μέση τιμή. • Martingales και μετασχηματισμοί martingale, χρόνος διακοπής και βέλτιστη διακοπή. • Διακριτό μοντέλο της αγοράς, βιωσιμότητα και πληρότητα, αποτίμηση παραγώγων Ευρωπαϊκού τύπου σε πλήρεις και μη-πλήρεις αγορές, παραδείγματα. • Ισοδύναμα μέτρα martingale και αποτίμηση παραγώγων. • Το κάλυμμα Snell, βέλτιστοι χρόνοι διακοπής και αποτίμηση παραγώγων Αμερικανικού τύπου. • Τυχαίος περίπατος και κίνηση Brown. Στοχαστικό ολοκλήρωμα και το λήμμα του Ito, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις. Το θεώρημα του Girsanov, ολοκληρωτική αναπαράσταση των martingales. • Συνεχές μοντέλο της αγοράς και αποτίμηση δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου, ο τύπος Black – Scholes. Μοντέλα για την κίνηση των επιτοκίων. Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Χελιώτης – Ένα δεύτερο μάθημα στις Πιθανότητες ii) Χελιώτης – Εισαγωγή στον Στοχαστικό Λογισμό iii) Bingham, Kiesel – Risk-Neutral Valuation, Pricing and Hedging of Financial Derivatives iv) Capinski, Zastawniak – Mathematics for Finance, An Introduction to Financial Engineering v) Elliott, Kopp – Mathematics of Financial Markets vi) Roger – Les outils de la modélisation financière
DATA MANAGEMENT AND BUSINESS INTELLIGENCE
Vassalos Paraskevas (Mandatory)
• Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και τεχνολογίες • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων • Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων • Η γλώσσα SQL. • Αναφορές (reports) • Αποθήκες δεδομένων και Διαδικτυακή επεξεργασία αναλύσεων (OLAP, OLTP) • Μεγάλης κλίμακος δεδομένα (Big Data). Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων • Εξόρυξη πληροφορίας από μεγάλου όγκου δεδομένα Ενδεικτική βιλιογραφία • Sh Ramesh , T. Efraim , D. Dursun , K. David Business Intelligence: A Managerial Perspective on Analytics, Global Edition. A Managerial Perspective on Analytics • Silberschatz , H. Korth and S. Sudarshan, Database System Concepts
FINANCIAL BUSINESS ANALYSIS
Kenourgios Dimitrios (Mandatory)
• Στόχοι και διακυβέρνηση της επιχείρησης • Χρονική αξία χρήματος • Αποτίμηση ομολόγων και μετοχών • Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με την χρήση κριτηρίων αξιολόγησης • Κίνδυνος και Κόστος κεφαλαίου • Κεφαλαιακή διάρθρωση εταιρειών • Xρηματοδότηση εταιριών • Πολιτική διανομής κερδών • Πολιτική δανεισμού • Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος • Συγχωνεύσεις και εξαγορές Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin, Αρχές Χρηματοοικονομικήςτω Επιχειρήσεων, 10η Αμερικάνικη – 1η Ελληνική Έκδοση, UTOPIA Εκδόσεις ΕΠΕ,Αθήνα, 2013.\ ii) Ross, S., Westerfield, R.W. and Jaffe, J., Corporate Finance, Εκδόσεις McGraw Hill (Irwin Series in Finance), 12 th ed., 2019.

3rd Teaching Period 2021-22

MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL FINANCIAL
Poufinas Thomas (Mandatory)
• Χρηματοοικονομικά Παράγωγα • Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forward Contracts) • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Contracts) • Συμβόλαια Ανταλλαγής (Swaps) • Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) • Στρατηγικές με Δικαιώματα Προαίρεσης • Greeks • Δικαιώματα Προαίρεσης σε Επιτόκια (Interest Rate Options) • Δικαιώματα Προαίρεσης για Αξίες υπό Κίνδυνο Χρεωκοπίας (Credit Derivatives and Default Risk Models) Ενδεικτική Βιβλιογραφία: i) Hull – Options, Futures and Other Derivatives ii) Πουφινάς, Φλώρος – Χρηματοοικονομικά Παράγωγα iii) Chriss – Black-Scholes and Beyond iv) Merton – Continuous-Time Finance v) Duffie – Dynamic Asset Pricing Theory
MACHINE LEARNING AND AI IN ECONOMICS AND BUSINESS
(Mandatory)
• Προεπεξεργασία δεδομένων • Επιβλεπόμενη μάθηση, παλινδρόμηση, • Ταξινομητές, SVM • Μη επιβλεπόμενη μάθηση. • Ανάλυση κειμένων • PCA, k-means • Συστήματα συστάσεων • Ανάλυση συναισθήματος σε κοινωνικά δίκτυα • Νευρωνικά δίκτυα Ενδεικτική Βιβλιογραφία i) T. Segaran, Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications. ii) G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. iii) M. Lopez de Prado, Advances in Financial Machine Learning.
SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH
• Ακέραιος Προγραμματισμός • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση • Δικτυωτή Ανάλυση • Προγραμματισμός Έργων – Μέθοδος PERT/CPM Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Hillier Liebermann – Introduction to Operations Research ii) Taha – Operations Research iii) Winston – Operations Research: Applications
STOCHASTIC MODELS
Trevezas Samis (Choise)
• Μαρκοβιανές Διαδικασίες Διακριτού Χρόνου • Μαρκοβιανές Διαδικασίες Συνεχούς Χρόνου • Ανανεωτικές και Αναγεννητικές Διαδικασίες • Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων και Στοχαστικός Δυναμικός Προγραμματισμός Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) oss – Introduction to Probability Models ii) Ross – Applied Probability Models with Optimization Applications iii) Ross – An Introduction to Stochastic Dynamic Programming iv) Kulkarni – Modeling and Analysis of Stochastic Systems, 3rd Edition
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
• Βασικές Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων o Κίνδυνος Αγοράς o Κίνδυνος Επιτοκίου o Κίνδυνος Μετοχών o Κίνδυνος Παραγώγων o Συναλλαγματικός Κίνδυνος o Κίνδυνος Ρευστότητας o Κίνδυνος Συγκέντρωσης • Πιστωτικός Κίνδυνος • Λειτουργικός Κίνδυνος • Ασφαλιστικός Κίνδυνος • Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνου Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Marrison – Fundamentals of Risk Measurement Bessis – Risk Management in Banking
BUSINESS SIMULATION AND STRATEGIC THINKING
(Choise)
• Μοντέλα Προσομοίωσης • Τυχαίοι αριθμοί, δειγματοληψία • Bootstrap • Προσομοιώσεις Monte Carlo. • Βελτιστοποίηση απόδοσης επιχειρηματικών διαδικασιών • Στρατηγικές τιμολόγησης παραγώγων • Αξιολόγηση κινδύνων • Μελέτη περίπτωσης Ενδεικτική βιβλιογραφία i) Μ. Laguna and J. Marklund, Business Process Modeling, Simulation and Design (Textbooks in Mathematics) 3rd Edition
FINTECH AND BLOCKCHAIN
(Choise)
• Παραδοσιακά συστήματα πληρωμών • PSP models, e-banks • Χρηματοδότηση από το πλήθος (crowfunding) • Έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) • Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, Bitcoin και η τεχνολογία DL • Εναλλακτικά συστήματα πληρωμών και εναλλακτικά περουσιακά στοιχεία • Κρυπτονομίσματα. Κατηγοριοποίηση κρυπτονομισμάτων. Bitcoin. Ένδεικτική βιβλιογραφία i) H. Arslanian, F. Fischer, The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services. ii) Α. Rubini, Fintech in a Flash: Financial Technology Made Easy. iii) Tapscott, D. and Tapscott, A., 2016. Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. Penguin. iv) Sidelov, P., The World Of Digital Payments: Practical Course (FinTech). Kindle Edition, 2018. 473 p.