Περιγραφή Μαθημάτων - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
περιγραφη μαθηματων

Τα μαθήματα του ΠΜΣ με αναλυτική περιγραφή:

1η Διδακτική Περίοδος

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά
Λεβεντίδης Ιωάννης (Υποχρεωτικό)
Εισαγωγικές έννοιες: χρηματοροές, επενδύσεις και αγορές. Βασική θεωρία τόκου: κεφάλαιο και τόκος, απλή και σύνθετη κεφαλαιοποίηση, παρούσα αξία, μελλοντική αξία, σειρές πληρωμών, εσωτερικός βαθμός απόδοσης, αξιολόγηση επενδύσεων, εφαρμογές. Τίτλοι σταθερού εισοδήματος: αξία, ομόλογα, απόδοση, διάρκεια (duration), ανοσοποίηση (immunization), κυρτότητα (convexity). Καμπύλη επιτοκίων: καμπύλη επιτοκίων, forward rates, ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκεια, ανοσοποίηση. Το μάθημα προσφέρεται σε αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων θετικών Επιστημών
Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων
Πουφινάς Θωμάς (Υποχρεωτικό)
Εισαγωγή: forward contracts, futures contracts, options, άλλα παράγωγα. Αγορές Futures και αντιστάθμιση κινδύνου: διαπραγμάτευση futures contracts, λειτουργία των αγορών futures, αντιστάθμιση κινδύνου με χρήση futures, optimal hedge ratio. Αποτίμηση forward και futures contracts: σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς έσοδο, με έσοδο, futures σε δείκτες, σε υλικά αγαθά (commodities). Interest rate futures: FRAs, futures σε ομόλογα, στρατηγικές αντιστάθμισης. Swaps: μηχανισμός, αποτίμηση swap επιτοκίων, swap συναλλάγματος.
Επισκόπηση Μαθηματικών
Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός. Βελτιστοποιήσεις χωρίς περιορισμούς και με ισοτικούς περιορισμούς. Επισκόπηση γραμμικής άλγεβρας: διανύσματα, μιγαδικοί αριθμοί, πινακες, γραμμικοί μετασχηματισμοί, επιλύσεις, ορίζουσες, ιδιοτιμές, διαγωνιοποίηση. Επισκόπηση διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών.
Url: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH568/
Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Τρέβεζας Σάμης (Υποχρεωτικό)
Πιθανότητες και στοιχεία Συνδυαστικής, λήμματα Borel-Cantelli, ο τύπος του Bayes, τυχαίες μεταβλητές, συνάρτηση κατανομής, συνήθεις τυχαίες μεταβλητές, κεντρικό οριακό θεώρημα, εκτιμήτριες, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων.
Url: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH544/
Πληροφοριακά Συστήματα
Βασσάλος Παρασκευάς (Υποχρεωτικό)
Βασικές Έννοιες Υπολογιστικών συστημάτων. Στοιχεία θεωρίας βάσεων δεδομένων και εφαρμογές σε Access. Φύλλα λογισμικού και εφαρμογές. Εισαγωγή σε γλώσσες προγραμματισμού τύπου VBA.
Url: https://eclass.aueb.gr/courses/MISC111/
Λογιστική
Τούντας Κανέλλος (Υποχρεωτικό)
Βασικές Έννοιες. Ισολογισμός- Κατάρτιση Ισολογισμού. Έσοδα – Έξοδα. Απόσβέσεις -Απογραφή. Κατάρτιση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης. Εγγραφές – Λογαριασμοί
Οικονομική και Διοίκηση Ι
Κόλλιας Ηρακλής (Υποχρεωτικό)
Αγορά Αγαθών – Χρήματαγορές- IS-LM Μοντέλο. Αγορά Εργασίας - AS-AD Μοντέλο. Παράγοντες Ανάπτυξης - Αποταμίευση, Συσσώρευση Κεφαλαίου, Εισόδημα. Expectations.

2η Διδακτική Περίοδος

Ανάλυση - Πιθανότητες
Πληροφορίες και σ-άλγεβρες, μέτρα πιθανότητας, τυχαίες μεταβλητές και ανεξαρτησία, ολοκλήρωμα και το θεώρημα Radon-Nikodym, ισοδύναμα μέτρα και συναρτήσεις πυκνότητας, δεσμευμένη μέση τιμή.
Οικονομική και Διοίκηση ΙΙ
Κόλλιας Ηρακλής (Υποχρεωτικό)
Zήτηση και Συμπεριφορά Καταναλωτή, Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Θεωρία Παραγωγής, Ανάλυση Κόστους, Τέλειος Ανταγωνισμός και Μονοπώλιο, Στρατηγική Συμπεριφορά και Ολιγοπώλιο, Εισαγωγή στην Ανάλυση Κινδύνου.
Διοικητική Χρηματοοικονομική
Θεωρία Χαρτοφυλακίου: απόδοση, τυχαίες μεταβλητές, τυχαίες αποδόσεις, μέσος και διακύμανση χαρτοφυλακίου, το εφικτό σύνολο, το μοντέλο Markowitz, προσθήκη του περιουσιακού στοιχείο χωρίς κίνδυνο. CAPM: Ισορροπία της αγοράς, the capital market line, the security market line, το CAPM ως μοντέλο αποτίμησης. Factor models, Arbitrage pricing theory. Utility functions, γραμμική αποτίμηση, log-optimal pricing, risk-neutral pricing.
Προχωρημένη Λογιστική - Στοιχεία Κοστολόγησης και Ανάλυσης Ισολογισμών
Σπηλιώτη Στυλιανή (Υποχρεωτικό)
Μέθοδοι Αποτίμησης Αποθεμάτων Μέθοδοι Υπολογισμού Αποσβέσεων Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων-Θεωρία Αριθμοδεικτών Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Url: https://eclass.aueb.gr/courses/INF253/
Επιχειρησιακή Έρευνα - Μαθηματικός Προγραμματισμός
Οικονόμου Αντώνιος (Υποχρεωτικό)
Γραφική επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Μέθοδος Simplex. Πρόβλημα Μεταφοράς. Μορφοποίηση προβλημάτων. Μη γραμμικός προγραμματισμός.

3η Διδακτική Περίοδος

Στοχαστικές Ανελίξεις
Εμμανουήλ Ιωάννης (Υποχρεωτικό)
Martingales και μετασχηματισμοί martingale, χρόνος διακοπής και το θεώρημα του optional stopping, διακριτό μοντέλο της αγοράς, βιωσιμότητα και πλήρότητα, αποτίμηση παραγώγων σε μη-πλήρεις αγορές, τα μοντέλα CRR και UND, ισοδύναμα μέτρα martingale και αποτίμηση παραγώγων
Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων
Πουφινάς Θωμάς (Υποχρεωτικό)
Αγορές options: λειτουργίες αγορών options, OTC, ιδιότητες των τιμών options, put-call parity. Στρατηγικές options: spreads, συνδυασμοί. Αποτίμηση options με διωνυμικά δέντρα. Αποτίμηση options με Black-Scholes. Options σε δείκτες, συνάλλαγμα και futures. Γενική προσέγγιση αποτίμησης παραγώγων.
Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής
Χελιώτης Δημήτριος (Υποχρεωτικό)
Συναρτήσεις επιβίωσης. Eτήσιες πρόσοδοι. Aσφάλιστρα Aποθέματα. Aσφαλιστικές παροχές.
Url: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH552/
Οικονομετρία
Μελιγκοτσίδου Λουκία (Υποχρεωτικό)
Γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης (Απλή και πολυμετάβλητη). Επεκτάσεις γραμμικού υποδείγματος σε μη γραμμικές μορφές. Τεχνική Ψευδομεταβλητών. Πολυσυγγραμμικότητα – Ετεροσκεδαστικότητα – Αυτοσυσχέτιση Σφάλματα μετρήσεως στις μεταβλητές – Μέθοδος βοηθητικών μεταβλητών. Συστήματα Εξισώσεων – Βασικές Έννοιες – Πρόβλημα Ταυτοποίησης Μέθοδοι Εκτιμήσεως Συστημάτων Εξισώσεων
Επιχειρησιακή Έρευνα - Στοχαστικά Υποδείγματα
Τρέβεζας Σάμης (Υποχρεωτικό)
Δυναμικός Προγραμματισμός. Μαρκοβιανές Αλυσίδες. Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων.
Url: http://eclass.uoa.gr/courses/MATH193/

4η Διδακτική Περίοδος

Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων
Τυχαίος περίπατος και κίνηση Brown, το στοχαστικό ολοκλήρωμα και το λήμμα του Ito, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις, συνεχές μοντέλο της αγοράς και αποτίμηση δικαιωμάτων, ο τύπος των Black και Scholes, μοντέλα για την κίνηση των επιτοκίων.
Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι
Μπουρνέτας Απόστολος (Υποχρεωτικό)
Θεωρία Διαχείρισης Αποθεμάτων. Βασικές Έννοιες Υποδείγματα Συνεχούς και Περιοδικής Παρακολούθησης Αποθέματος υπό βεβαιότητα. Στοχαστικά Μοντέλα Συνεχούς Παρακολούθησης Αποθέματος. Στοχαστικό Μοντέλο Συνεχούς Παρακολούθησης Αποθέματος μίας περιόδου (Πρόβλημα Εφημεριδοπώλη)
Url: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH177/
Αναλογιστικά Μαθηματικά - Θεωρία Κινδύνου
Χελιώτης Δημήτριος (Υποχρεωτικό)
Εισαγωγή στην Θεωρία Κινδύνου. Πρότυπα μίας περιόδου Ο ρόλος του κεντρικού θεωρήματος και επεκτάσεις μέσω των large deviations. Πρότυπα πολλών περιόδων. Εισαγωγή στην Αντασφάλιση.
Url: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH314/
Προβλέψεις
Μελιγκοτσίδου Λουκία (Υποχρεωτικό)
Βασικές Έννοιες Χρονολογικές σειρές και προβλέψεις. Στοχαστικά Υποδείγματα Χρονολογικών σειρών (Υποδείγματα AR, MA, ARMA). Μεθοδολογία Box-Jenkins και προβλέψεις ARIMA Υποδείγματα. Στασιμότητα, Τάση, Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας Δυναμικά Πολυμετάβλητα Υποδείγματα- VAR Υποδείγματα
Συγχρονη Θεσμική Επένδυση
Δότσης Γεώργιος (Υποχρεωτικό)
Ελληνική Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου Ελληνική θεσμική επένδυση: Ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προϊόντα που προσφέρονται από τους θεσμικούς, επενδυτική τους συμπεριφορά καθώς και αποτελεσματικότητά τους στις επενδύσεις. Ελληνική αγορά παραγώγων και χρήση των προϊόντων που προσφέρονται σε αυτή.

5η Διδακτική Περίοδος

Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων
Λεβεντίδης Ιωάννης (Υποχρεωτικό)
Διαχείριση κινδύνου της αγοράς: naked και covered θέσεις, stop-loss στρατηγικές, Greeks, portfolio insurance. Αριθμητικές μέθοδοι: διωνυμικά δέντρα, Monte Carlo simulation, variance reduction, finite difference methods. Interest rate derivatives: embedded options, MBSs, OAS, το μοντέλο του Black, Caps, Swaptions, Accrual swaps, spread options. Μοντέλα της καμπύλης επιτοκίων και αποτίμηση interest rate options: equilibrium models, one-factor models, two-factor models, no-arbitrage models, δέντρα επιτοκίων. Exotic Options.
Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙI
Ανάπτυξη Βασικών Εννοιών : Workstation, Routing, Throughput, Work in Progress (WIP), Cycle Time. Ανάπτυξη βασικών παραμέτρων : Bottleneck Rate, Raw Process Time,Critical WIP. Νόμος του Little και μελέτη απόδοσης γραμμών παραγωγής Επίδραση της τυχαιότητας στις γραμμές παραγωγής – Variability Μετάδοση του Variability σε μια γραμμή παραγωγής Εισαγωγή στη θεωρία ουρών - Νόμος του Little στο πλαίσιο της θεωρίας ουρών. Μέλέτη των συστημάτων ουρών :M/M/1 G/G/1 – Διατύπωση της εξίσωσης V.U.T. Παράλληλες Μηχανές M/M/m και G/G/m
Url: http://eclass.uoa.gr/courses/MATH319/
Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας
(Επιλογής)
Παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών. Ενδεικτική θεματολογία: Ανάλυση περιβάλλουσας και εφαρμογές. Δυναμική Βελτιστοποίηση με εφαρμογές στην Θεωρία Οικονομικής ανάπτυξης. Ανάλυση supply chain. Εισαγωγή στο Revenue Management.
Σεμινάριο Ποσοτικών Μεθόδων στην Διοίκηση
(Επιλογής)
Μεθοδολογικές παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών. Ενδεικτική Θεματολογία: Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων. Μεθοδολογίες συναλλαγών πραγματικού χρόνου σε παράγωγα. Διαχείριση τραπεζικού κινδύνου. Ειδικά θέματα προσδιορισμού κόστους κεφαλαίου.
Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών
Βασσάλος Παρασκευάς (Υποχρεωτικό)
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων:Διαγράμματα E-R ,το σχεσιακό μοντέλο, εισαγωγή στην SQL. Θεωρία Συναλλαγών: Ταυτόχρονη Εκτέλεση συναλλαγών (πιθανά προβλήματα), Ιστορικό Συναλλαγών, Πρόγραμμα ταυτόχρονης εκτέλεσης συναλλαγών. Serializable Schedules, deadlocks, two-face locking.

6η Διδακτική Περίοδος

Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών
(Επιλογής)
Αιτιολογία και βασικές έννοιες αντασφάλισης. Αντασφαλιστικά σχήματα και μαθηματική μελέτη αυτών. Αντασφαλιστικές συμβάσεις και όροι αυτών. Μέθοδοι υπολογισμού αντασφαλίστρων και αποτίμησης χαρτοφυλακίου. Αντασφαλιστικά σχήματα στις γενικές ασφαλίσεις και στις ασφαλίσεις ζωής.
Σεμινάριο Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής
Βασικές έννοιες διαχείρισης κινδύνου. Economic Capital, RAROC. Διαχείριση κινδύνου της αγοράς. Value-at-Risk. Asset Liability Management. Εισαγωγή στον πιστωτικό κίνδυνο και τη διαχείρισή του.
Ανταγωνιστική Ανάλυση : Παίγνια και Διαπραγματεύσεις
Μαγείρου Ευάγγελος (Υποχρεωτικό)
Εισαγωγή στην Θεωρία των Αποφάσεων και την Θεωρία των Παιγνίων Ύλη Αποφάσεων - Κριτήρια αποφάσεων ενός αποφασίζοντα - Δένδρα αποφάσεων - θεώρημα Bayes - Ωφελιμότητα - συνήθεις συναρτήσεις - εφαρμογές σε Χαρτοφυλάκια Markowitz - Υποκειμενική Πιθανότητα Θεωρία Παιγνίων - Συνδυαστικά παίγνια - Δένδρα παιγνίων - παίγνια πλήρους πληροφόρησης - Παίγνια ελλειπούς πληροφόρησης - πληροφοριακά σύνολα - εκτεταμένη κανονική μορφή - Παίγνια μηδενικού αθροίσματος - Παίγνια μη μηδενικού αθροισματος - έννοιες λύσης - (εάν υπάρξει χρόνος) Παίγνια Ν παικτών
Url: https://eclass.aueb.gr/courses/INF116/
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
Στο μάθημα καλύπτονται τρία θέματα α. Εφαρμογές του Γραμμικού Προγραμματισμού: Πρόβλημα Μεταφοράς και Πρόβλημα Ανάθεσης β. Βελτιστοποίηση σε Δίκτυα γ. Προβλήματα Γραμμικού Ακέραιου Προγραμματισμού
Url: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH603/
Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας (Marketing)
Μπουρνέτας Απόστολος (Υποχρεωτικό)
Kαλύπτονται υποδείγματα που περιγράφουν - υποβοηθούν σε αποφάσεις για θέματα Εμποριολογίας. Ενδεικτική ύλη: - Υποδείγματα επιλογών καταναλωτή - Τιμολόγηση - Διαχείριση Εσόδων - Στατιστικές μέθοδοι Έρευνας Αγοράς - Υποδείγματα διανομής - εφοδιαστικής - Υποδείγματα διαφήμισης - προώθησης - κίνητρα, αμοιβές προσωπικού πωλήσεων - Νέα προϊόντα
Url: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH293/
Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙΙ
Δομική αξιοπιστία. Αξιοπιστία συστημάτων με ανεξάρτητα εξαρτήματα - ακριβείς υπολογισμοί. Αξιοπιστία συστημάτων με ανεξάρτητα εξαρτήματα - φράγματα. Μέτρα σπουδαιότητας μονάδων. Χρόνοι ζωής συστημάτων αξιοπιστίας. Ανανεώσιμα συστήματα αξιοπιστίας. Εφαρμογές.
Url: http://eclass.uoa.gr/courses/MATH258/
Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μεθόδων στην Διοίκηση
To μάθημα αυτό απoτελεί συνέχεια προηγούμένων μαθημάωτν σε παράγωγα και επενδύσεις και παρουσιάζει το πιο γενικό μαθηματικό περιβάλλον κατάλληλο για αποτίμηση και αντιστάθμιση συνθέτων παραγώγων. Αποτελεί μια πολή καλή επιλογή για αυτούς που θέλουν να κατανοήσουν βαθύτερα τόν κόσμο των παραγώγων και το πώς τιμολογούνται και αντισταμίζονται σύνθετα παράγωγα στην θεωρία και πράξη. Πέραν της θεωρίας για τα σύνθετα παράγωγα παρουσίαζεται και ο τρόπος που εφαρμόζονται καθώς και η πρακτική διαδικασία που ακολουθείται. Με αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής συνδέει κατά φυσικό τρόπο την θεωρία με τις εφαρμογές. Καλύπτει τις εξής περιοχές: Στοχαστικός Λογισμός: Ολοκλήρώματα Ιτο για γενικές στοχαστικές συναρτήσεις, τύπος Ito Doeblin, Εξίσωση Black and Scholes Merton , πολυμεταβλητός στοχαστικός λογισμός, risk neutral pricing, θεώρημα αναπαράστασης martingale, βασικά θεωρήματα για αsset pricing, forwards and futures, συσχέτηση με μερικέςς διαφορικές εξισώσεις,, τύπος του Feynman-Kac, αλλαγή μέτρων και numerarire, εxotic οptions (up and out, look back options, asian options, etc), american options, μοντέλα καμπύλης επιτοκίων και ομολόγων -affine yield models (Vasicek, CIR, Hull and White), Heath Jarrow Morton . Libor Market Model. Εισαγωγή στις Jump διαδικασίςες στοχαστικός λογισμός για διαδικασίες jump ( τύπος Ito Doeblin , αλλαγή measure etc), τιμολόγηση optons όταν το υποκέιμενο ακολουθέι διαδικασία jump diffusion. Υβριδικά options,mοντέλα για FX. Επίσης στο μάθημα γίνονται και πρακτικές εφαρμογές με χρήση Η/Υ έτσι ώστε οο φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο που τα ανωτέρω μοντέλα εφρμόζονται στην πράξη.
Σεμινάριο Ποσοτικής Τραπεζικής Διοίκησης
Εξέλιξη ισολογισμού νέας τράπεζας, αναγνώριση συναφών κινδύνων, ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας, βασικά τραπεζικά προϊόντα, προσδιορισμός και μέτρηση επιτοκιακού κινδύνου τραπεζικού χαρτοφυλακίου (Interest Rate Risk on Banking Book), ανάλυση κινδύνου ρευστότητας (Liquidity Gap report) και τρόπου αντιμετώπισής του, διαχείριση και μέτρηση κινδύνου αγοράς, υπολογισμός Value at Risk με διάφορες μεθοδολογίες (delta VaR, historic simulation), υπολογισμός CreditVaR χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων κατά τη μεθοδολογία CreditMetrics, υπολογισμός δανειακών προβλέψεων για σκοπούς AQR κατά τη μεθοδολογία της ECB (περιπτώσεις: going concern, gone concern), διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, κεφαλαιακή επάρκεια.
Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σύγχρονα Θέματα της Κεφαλαιαγοράς: Επενδυτικές υπηρεσίες και αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Η οργανωμένη αγορά του Χ.Α.Α. Τα συστήματα εκκαθάρισης του Χ.Α.Α. Θέματα ενημερωτικού δελτίου Θέματα κατάχρησης αγοράς : Χειραγώγηση και κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών.