Περιγραφή Μαθημάτων - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
περιγραφη μαθηματων

Τα μαθήματα του ΠΜΣ με αναλυτική περιγραφή:

6η Διδακτική Περίοδος 2020-21

Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών
(Επιλογής)
Αιτιολογία και βασικές έννοιες αντασφάλισης. Αντασφαλιστικά σχήματα και μαθηματική μελέτη αυτών. Αντασφαλιστικές συμβάσεις και όροι αυτών. Μέθοδοι υπολογισμού αντασφαλίστρων και αποτίμησης χαρτοφυλακίου. Αντασφαλιστικά σχήματα στις γενικές ασφαλίσεις και στις ασφαλίσεις ζωής.
Σεμινάριο Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής
Βασικές έννοιες διαχείρισης κινδύνου. Economic Capital, RAROC. Διαχείριση κινδύνου της αγοράς. Value-at-Risk. Asset Liability Management. Εισαγωγή στον πιστωτικό κίνδυνο και τη διαχείρισή του.
Ανταγωνιστική Ανάλυση : Παίγνια και Διαπραγματεύσεις
Μαγείρου Ευάγγελος (Υποχρεωτικό)
Εισαγωγή στην Θεωρία των Αποφάσεων και την Θεωρία των Παιγνίων Ύλη Αποφάσεων - Κριτήρια αποφάσεων ενός αποφασίζοντα - Δένδρα αποφάσεων - θεώρημα Bayes - Ωφελιμότητα - συνήθεις συναρτήσεις - εφαρμογές σε Χαρτοφυλάκια Markowitz - Υποκειμενική Πιθανότητα Θεωρία Παιγνίων - Συνδυαστικά παίγνια - Δένδρα παιγνίων - παίγνια πλήρους πληροφόρησης - Παίγνια ελλειπούς πληροφόρησης - πληροφοριακά σύνολα - εκτεταμένη κανονική μορφή - Παίγνια μηδενικού αθροίσματος - Παίγνια μη μηδενικού αθροισματος - έννοιες λύσης - (εάν υπάρξει χρόνος) Παίγνια Ν παικτών
Url: https://eclass.aueb.gr/courses/INF116/
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
Στο μάθημα καλύπτονται τρία θέματα α. Εφαρμογές του Γραμμικού Προγραμματισμού: Πρόβλημα Μεταφοράς και Πρόβλημα Ανάθεσης β. Βελτιστοποίηση σε Δίκτυα γ. Προβλήματα Γραμμικού Ακέραιου Προγραμματισμού
Url: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH603/
Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας (Marketing)
Μπουρνέτας Απόστολος (Υποχρεωτικό)
Kαλύπτονται υποδείγματα που περιγράφουν - υποβοηθούν σε αποφάσεις για θέματα Εμποριολογίας. Ενδεικτική ύλη: - Υποδείγματα επιλογών καταναλωτή - Τιμολόγηση - Διαχείριση Εσόδων - Στατιστικές μέθοδοι Έρευνας Αγοράς - Υποδείγματα διανομής - εφοδιαστικής - Υποδείγματα διαφήμισης - προώθησης - κίνητρα, αμοιβές προσωπικού πωλήσεων - Νέα προϊόντα
Url: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH293/
Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙΙ
Δομική αξιοπιστία. Αξιοπιστία συστημάτων με ανεξάρτητα εξαρτήματα - ακριβείς υπολογισμοί. Αξιοπιστία συστημάτων με ανεξάρτητα εξαρτήματα - φράγματα. Μέτρα σπουδαιότητας μονάδων. Χρόνοι ζωής συστημάτων αξιοπιστίας. Ανανεώσιμα συστήματα αξιοπιστίας. Εφαρμογές.
Url: http://eclass.uoa.gr/courses/MATH258/
Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μεθόδων στην Διοίκηση
To μάθημα αυτό απoτελεί συνέχεια προηγούμένων μαθημάωτν σε παράγωγα και επενδύσεις και παρουσιάζει το πιο γενικό μαθηματικό περιβάλλον κατάλληλο για αποτίμηση και αντιστάθμιση συνθέτων παραγώγων. Αποτελεί μια πολή καλή επιλογή για αυτούς που θέλουν να κατανοήσουν βαθύτερα τόν κόσμο των παραγώγων και το πώς τιμολογούνται και αντισταμίζονται σύνθετα παράγωγα στην θεωρία και πράξη. Πέραν της θεωρίας για τα σύνθετα παράγωγα παρουσίαζεται και ο τρόπος που εφαρμόζονται καθώς και η πρακτική διαδικασία που ακολουθείται. Με αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής συνδέει κατά φυσικό τρόπο την θεωρία με τις εφαρμογές. Καλύπτει τις εξής περιοχές: Στοχαστικός Λογισμός: Ολοκλήρώματα Ιτο για γενικές στοχαστικές συναρτήσεις, τύπος Ito Doeblin, Εξίσωση Black and Scholes Merton , πολυμεταβλητός στοχαστικός λογισμός, risk neutral pricing, θεώρημα αναπαράστασης martingale, βασικά θεωρήματα για αsset pricing, forwards and futures, συσχέτηση με μερικέςς διαφορικές εξισώσεις,, τύπος του Feynman-Kac, αλλαγή μέτρων και numerarire, εxotic οptions (up and out, look back options, asian options, etc), american options, μοντέλα καμπύλης επιτοκίων και ομολόγων -affine yield models (Vasicek, CIR, Hull and White), Heath Jarrow Morton . Libor Market Model. Εισαγωγή στις Jump διαδικασίςες στοχαστικός λογισμός για διαδικασίες jump ( τύπος Ito Doeblin , αλλαγή measure etc), τιμολόγηση optons όταν το υποκέιμενο ακολουθέι διαδικασία jump diffusion. Υβριδικά options,mοντέλα για FX. Επίσης στο μάθημα γίνονται και πρακτικές εφαρμογές με χρήση Η/Υ έτσι ώστε οο φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο που τα ανωτέρω μοντέλα εφρμόζονται στην πράξη.
Σεμινάριο Ποσοτικής Τραπεζικής Διοίκησης
Εξέλιξη ισολογισμού νέας τράπεζας, αναγνώριση συναφών κινδύνων, ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας, βασικά τραπεζικά προϊόντα, προσδιορισμός και μέτρηση επιτοκιακού κινδύνου τραπεζικού χαρτοφυλακίου (Interest Rate Risk on Banking Book), ανάλυση κινδύνου ρευστότητας (Liquidity Gap report) και τρόπου αντιμετώπισής του, διαχείριση και μέτρηση κινδύνου αγοράς, υπολογισμός Value at Risk με διάφορες μεθοδολογίες (delta VaR, historic simulation), υπολογισμός CreditVaR χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων κατά τη μεθοδολογία CreditMetrics, υπολογισμός δανειακών προβλέψεων για σκοπούς AQR κατά τη μεθοδολογία της ECB (περιπτώσεις: going concern, gone concern), διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, κεφαλαιακή επάρκεια.
Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σύγχρονα Θέματα της Κεφαλαιαγοράς: Επενδυτικές υπηρεσίες και αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Η οργανωμένη αγορά του Χ.Α.Α. Τα συστήματα εκκαθάρισης του Χ.Α.Α. Θέματα ενημερωτικού δελτίου Θέματα κατάχρησης αγοράς : Χειραγώγηση και κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

1η Διδακτική Περίοδος 2021-22

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Μάνου Αθανασία (Υποχρεωτικό)
• Γραμμικός Προγραμματισμός • Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός • Δυναμικός Προγραμματισμός Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Hillier Liebermann – Introduction to Operations Research ii) Taha – Operations Research iii) Winston – Operations Research: Applications and Algorithms
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
Μπουρνέτας Απόστολος (Υποχρεωτικό)
• Ανάλυση Διαδικασιών Παραγωγής (ανάλυση δυναμικότητας) • Μοντέλα Μαθηματικού Προγραμματισμού για Οργάνωση Παραγωγής • Διαχείριση Αποθεμάτων • Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Logistics • Διαχείριση Συστημάτων Εξυπηρέτησης • Έλεγχος Ποιότητας για Αξιοπιστία και Ασφάλεια Προϊόντων Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Nahmias – Production and Operations Analysis ii) Axsater – Inventory Theory iii) Hillier and Lieberman – Introduction to Operations Research
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ PYTHON
Βασσάλος Παρασκευάς (Υποχρεωτικό)
• Προγραμματισμός στην Python • IPython. • Οι βιβλιοθήκες Numpy, SciPy, • Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων με Pandas • Σύνδεση με αρχεία και εξωτερικές πηγές δεδομένων • Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω Matplotlib Ενδεικτική βιβλιογραφία • J. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python, second edition: With Application to Understanding Data (The MIT Press) • J. VanderPlas, Python Data Science Handbook, Publisher(s): O'Reilly Media, Inc.
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
• Το περιβάλλον των επενδύσεων και η δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος • Οι αγορές και ο μηχανισμός λειτουργίας των αγορών, πηγές πληροφόρησης των επενδυτών, • Τα προϊόντα στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου • Τα είδη των αγορών • Κίνδυνος και απόδοση • Θεωρία χαρτοφυλακίου • Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων • Πληροφοριακή αποτελεσματικότητα της αγοράς • Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών • Αποτίμηση ομολογιών, Καμπύλη επιτοκίων, Κίνδυνος και απόδοση • Εναλλακτικές μορφές επενδύσεων: Αμοιβαία κεφάλαια, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αντισταθμιστικά χαρτοφυλάκια Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan, Επενδύσεις, UTOPIA Εκδόσεις ΕΠΕ, 2014. ii) Elton, E.J., Gruber, M.J., Brown, S.J., Goetzmann, W.N. 2018. Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου και ανάλυση επενδύσεων. Εκδόσεις Ουτοπία.
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• Συναρτήσεις επιβίωσης • Ετήσιες πρόσοδοι • Ασφάλιστρα • Αποθέματα • Ασφαλιστικές παροχές • Εισαγωγή στη Θεωρία Κινδύνου • Πρότυπα μιας και πολλών περιόδων • Εισαγωγή στην αντασφάλιση Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Kaas, Goovaerts, Dhaene, Denuit – Modern Actuarial Risk Theory Using R. ii) Dickson, Hardy, Waters – Actuarial mathematics for life contingent risks. iii) Χατζόπουλος – Μαθηματικά ασφαλίσεων ζωής. iv) Χελιώτης – Σημειώσεις. v) Κουτσόπουλος – Αναλογιστικά Μαθηματικά Μέρος Ι. Θεωρία των κινδύνων. vi) Bower, Gerber, Hickman, Jones, Nesbitt – Actuarial Mathematics.

2η Διδακτική Περίοδος 2021-22

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Μελιγκοτσίδου Λουκία (Υποχρεωτικό)
• Γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης (απλή και πολυμετάβλητη). • Επεκτάσεις γραμμικού υποδείγματος σε μη-γραμμικές μορφές • Τεχνική ψευδομεταβλητών, πολυσυγγραμμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, σφάλματα μετρήσεως στις μεταβλητές • Βασικές έννοιες στις χρονολογικές σειρές και προβλέψεις • Στοχαστικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών (Υποδείγματα AR, MA, ARMA). • Μεθοδολογία Box-Jenkins και προβλέψεις • Υποδείγματα ARIMA • Στασιμότητα, τάση, έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, δυναμικά πολυμεταβλητά υποδείγματα- VAR υποδείγματα • Υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH, GARCH) Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 4th edition, 2019. ii) Δημέλη Σοφία, Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Εκδόσεις ΟΠΑ. iii) Τζαβαλής Ηλίας, Οικονομετρία, Εκδόσεις ΟΠΑ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΠΑΙΓΝΙΑ
Μαγείρου Ευάγγελος (Υποχρεωτικό)
• Στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης • Δυναμικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης • Στατικά παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης • Δυναμικά παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης • Εφαρμογές σε εφοδιαστικές αλυσίδες • Διαπραγματεύσεις και δημοπρασίες Ενδεικτική βιβλιογραφία: iii) Gibbons – Game Theory for Applied Economists iv) Μαγείρου – Παίγνια και Αποφάσεις v) Dutta – Strategies and Games
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Εμμανουήλ Ιωάννης (Υποχρεωτικό)
• Πληροφορίες και μέτρα πιθανότητας, ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών. Ισοδύναμα μέτρα και συναρτήσεις πυκνότητας, δεσμευμένη μέση τιμή. • Martingales και μετασχηματισμοί martingale, χρόνος διακοπής και βέλτιστη διακοπή. • Διακριτό μοντέλο της αγοράς, βιωσιμότητα και πληρότητα, αποτίμηση παραγώγων Ευρωπαϊκού τύπου σε πλήρεις και μη-πλήρεις αγορές, παραδείγματα. • Ισοδύναμα μέτρα martingale και αποτίμηση παραγώγων. • Το κάλυμμα Snell, βέλτιστοι χρόνοι διακοπής και αποτίμηση παραγώγων Αμερικανικού τύπου. • Τυχαίος περίπατος και κίνηση Brown. Στοχαστικό ολοκλήρωμα και το λήμμα του Ito, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις. Το θεώρημα του Girsanov, ολοκληρωτική αναπαράσταση των martingales. • Συνεχές μοντέλο της αγοράς και αποτίμηση δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου, ο τύπος Black – Scholes. Μοντέλα για την κίνηση των επιτοκίων. Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Χελιώτης – Ένα δεύτερο μάθημα στις Πιθανότητες ii) Χελιώτης – Εισαγωγή στον Στοχαστικό Λογισμό iii) Bingham, Kiesel – Risk-Neutral Valuation, Pricing and Hedging of Financial Derivatives iv) Capinski, Zastawniak – Mathematics for Finance, An Introduction to Financial Engineering v) Elliott, Kopp – Mathematics of Financial Markets vi) Roger – Les outils de la modélisation financière
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ
Βασσάλος Παρασκευάς (Υποχρεωτικό)
• Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και τεχνολογίες • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων • Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων • Η γλώσσα SQL. • Αναφορές (reports) • Αποθήκες δεδομένων και Διαδικτυακή επεξεργασία αναλύσεων (OLAP, OLTP) • Μεγάλης κλίμακος δεδομένα (Big Data). Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων • Εξόρυξη πληροφορίας από μεγάλου όγκου δεδομένα Ενδεικτική βιλιογραφία • Sh Ramesh , T. Efraim , D. Dursun , K. David Business Intelligence: A Managerial Perspective on Analytics, Global Edition. A Managerial Perspective on Analytics • Silberschatz , H. Korth and S. Sudarshan, Database System Concepts
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Στόχοι και διακυβέρνηση της επιχείρησης • Χρονική αξία χρήματος • Αποτίμηση ομολόγων και μετοχών • Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με την χρήση κριτηρίων αξιολόγησης • Κίνδυνος και Κόστος κεφαλαίου • Κεφαλαιακή διάρθρωση εταιρειών • Xρηματοδότηση εταιριών • Πολιτική διανομής κερδών • Πολιτική δανεισμού • Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος • Συγχωνεύσεις και εξαγορές Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin, Αρχές Χρηματοοικονομικήςτω Επιχειρήσεων, 10η Αμερικάνικη – 1η Ελληνική Έκδοση, UTOPIA Εκδόσεις ΕΠΕ,Αθήνα, 2013.\ ii) Ross, S., Westerfield, R.W. and Jaffe, J., Corporate Finance, Εκδόσεις McGraw Hill (Irwin Series in Finance), 12 th ed., 2019.

3η Διδακτική Περίοδος 2021-22

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Πουφινάς Θωμάς (Υποχρεωτικό)
• Χρηματοοικονομικά Παράγωγα • Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forward Contracts) • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Contracts) • Συμβόλαια Ανταλλαγής (Swaps) • Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) • Στρατηγικές με Δικαιώματα Προαίρεσης • Greeks • Δικαιώματα Προαίρεσης σε Επιτόκια (Interest Rate Options) • Δικαιώματα Προαίρεσης για Αξίες υπό Κίνδυνο Χρεωκοπίας (Credit Derivatives and Default Risk Models) Ενδεικτική Βιβλιογραφία: i) Hull – Options, Futures and Other Derivatives ii) Πουφινάς, Φλώρος – Χρηματοοικονομικά Παράγωγα iii) Chriss – Black-Scholes and Beyond iv) Merton – Continuous-Time Finance v) Duffie – Dynamic Asset Pricing Theory
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Υποχρεωτικό)
• Προεπεξεργασία δεδομένων • Επιβλεπόμενη μάθηση, παλινδρόμηση, • Ταξινομητές, SVM • Μη επιβλεπόμενη μάθηση. • Ανάλυση κειμένων • PCA, k-means • Συστήματα συστάσεων • Ανάλυση συναισθήματος σε κοινωνικά δίκτυα • Νευρωνικά δίκτυα Ενδεικτική Βιβλιογραφία i) T. Segaran, Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications. ii) G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. iii) M. Lopez de Prado, Advances in Financial Machine Learning.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
• Ακέραιος Προγραμματισμός • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση • Δικτυωτή Ανάλυση • Προγραμματισμός Έργων – Μέθοδος PERT/CPM Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) Hillier Liebermann – Introduction to Operations Research ii) Taha – Operations Research iii) Winston – Operations Research: Applications
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Τρέβεζας Σάμης (Επιλογής)
• Μαρκοβιανές Διαδικασίες Διακριτού Χρόνου • Μαρκοβιανές Διαδικασίες Συνεχούς Χρόνου • Ανανεωτικές και Αναγεννητικές Διαδικασίες • Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων και Στοχαστικός Δυναμικός Προγραμματισμός Ενδεικτική βιβλιογραφία: i) oss – Introduction to Probability Models ii) Ross – Applied Probability Models with Optimization Applications iii) Ross – An Introduction to Stochastic Dynamic Programming iv) Kulkarni – Modeling and Analysis of Stochastic Systems, 3rd Edition
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
• Βασικές Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων o Κίνδυνος Αγοράς o Κίνδυνος Επιτοκίου o Κίνδυνος Μετοχών o Κίνδυνος Παραγώγων o Συναλλαγματικός Κίνδυνος o Κίνδυνος Ρευστότητας o Κίνδυνος Συγκέντρωσης • Πιστωτικός Κίνδυνος • Λειτουργικός Κίνδυνος • Ασφαλιστικός Κίνδυνος • Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνου Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Marrison – Fundamentals of Risk Measurement Bessis – Risk Management in Banking
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
(Επιλογής)
• Μοντέλα Προσομοίωσης • Τυχαίοι αριθμοί, δειγματοληψία • Bootstrap • Προσομοιώσεις Monte Carlo. • Βελτιστοποίηση απόδοσης επιχειρηματικών διαδικασιών • Στρατηγικές τιμολόγησης παραγώγων • Αξιολόγηση κινδύνων • Μελέτη περίπτωσης Ενδεικτική βιβλιογραφία i) Μ. Laguna and J. Marklund, Business Process Modeling, Simulation and Design (Textbooks in Mathematics) 3rd Edition
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
(Επιλογής)
• Παραδοσιακά συστήματα πληρωμών • PSP models, e-banks • Χρηματοδότηση από το πλήθος (crowfunding) • Έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) • Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, Bitcoin και η τεχνολογία DL • Εναλλακτικά συστήματα πληρωμών και εναλλακτικά περουσιακά στοιχεία • Κρυπτονομίσματα. Κατηγοριοποίηση κρυπτονομισμάτων. Bitcoin. Ένδεικτική βιβλιογραφία i) H. Arslanian, F. Fischer, The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services. ii) Α. Rubini, Fintech in a Flash: Financial Technology Made Easy. iii) Tapscott, D. and Tapscott, A., 2016. Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. Penguin. iv) Sidelov, P., The World Of Digital Payments: Practical Course (FinTech). Kindle Edition, 2018. 473 p.