- Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα

Μαθηματικά Αγοράς και Παραγωγής

(Μ.Α.Π.)

Κανονισμός Λειτουργίας

1.            Γενικές Διατάξεις

1.1.       Συνεργαζόμενα Τμήματα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (Μ.Α.Π.) οργανώνεται και λειτουργία με συνεργασία των εξής Τμημάτων:

1.            Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

2.            Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

3.            Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Μ.Α.Π. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος  έχει το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, με δυνατότητα αλλαγής ανά τριετία του Τμήματος που παρέχει τη διοικητική υποστήριξη μετά από σχετική απόφαση της Διαπανεπιστημιακής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε) που ορίζεται στο 1.3. του παρόντος Κανονισμού.

1.2.       Σχετική Νομοθεσία

Το Μ.Α.Π. εγκρίθηκε για να λειτουργήσει για 10 χρόνια με Υπουργική Απόφαση Αρ.Φ./1190/Β7/489/19-11-1998 που μαζί με το Νόμο 2083/1992 διέπουν τη λειτουργία του.

1.3.       Όργανα του Προγράμματος

Τα όργανα διοίκησης του Προγράμματος είναι:

1.            Η Ειδική Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) για το Μ.Π.Σ., ορίζεται από τα οικεία συνεργαζόμενα Τμήματα και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει η Γ.Σ.Ε.Σ. στα μονοτμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος γ’ του 2083/92.

2.            Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. που εκλέγονται από αυτήν κατά τις διατάξεις του Ν. 2083/92.

Ο Πρόεδρος έχει τις αρμοδιότητες του Ν. 2083 και συγκεκριμένα συγκαλεί την Ε.Δ.Ε., καθορίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται σε αυτήν για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του Προγράμματος. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ειδικότερα παρακολουθεί την εξέλιξη του Προγράμματος Σπουδών.

1.4.        Κανονισμός Λειτουργίας

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας (Κ.Λ.) του Προγράμματος εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης που ενέκρινε το Π.Μ.Σ. Εγκρίνεται  από την Ε.Δ.Ε. και μπορεί να αναθεωρείται μια φορά κάθε χρόνο. Η έναρξη ισχύος του Κανονισμού και των τροποποιήσεων του είναι από την σχετική ψήφισή του από την Ε.Δ.Ε.

2.            Επιλογή Φοιτητών και Εγγραφή στο Πρόγραμμα

2.1.       Αριθμός Εισακτέων

Το Πρόγραμμα μπορεί να εγγράψει το πολύ 30 νέους φοιτητές το χρόνο.

2.2.       Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών

Κάθε χρόνο, πριν τελειώσει το Εαρινό Εξάμηνο, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. γίνεται προκήρυξη για την επιλογή των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Μ.Π.Σ. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Για την διενέργεια του διαγωνισμού η Ε.Δ.Ε. ορίζει τριμελή  Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών που επιμελείται τα της διεξαγωγής του όπως αναφέρεται στα παρακάτω άρθρα του Κανονισμού.

2.3.       Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών και Τμημάτων Στατιστικής, Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοιχών τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ κατευθύνσεων Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 2372/95, καθώς και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ίδιων Τμημάτων οι οποίοι εφόσον επιλεγούν οφείλουν να έχουν αποφοιτήσει από το οικείο Τμήμα προτού εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

2.4.       Ξένη Γλώσσα

Σύμφωνα με το Ν. 2083/92, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον Αγγλικά. Στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν συγγράμματα στα Αγγλικά ή να γίνει διδασκαλία στα Αγγλικά.

2.5.       Πρόσθετα Στοιχεία Υποψηφίων

Μαζί με τα αποδεικτικά των τυπικών προσόντων τους, οι υποψήφιοι για φοίτηση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

-       Συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα δοκίμια που απαιτούνται σε αυτήν

-       Δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα που γνωρίζουν την επιστημονική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα

Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν επιπρόσθετα στοιχεία που ενισχύουν την αίτησή τους, π.χ. ερευνητικές εργασίες (δημοσιευμένες ή όχι), πιστοποιητικά επαγγελματικής εμπειρίας, ή μελέτες επαγγελματικής φύσεως.

2.6.       Συνεντεύξεις

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών επεξεργάζεται τις αιτήσεις των υποψηφίων και αξιολογεί τα στοιχεία της κάθε υποψηφιότητας. Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. κατάλογο υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη από την Ε.Δ.Ε.

2.7.       Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών

Πέραν της κατοχής των τυπικών προσόντων, το βασικό κριτήριο επιλογής για το Π.Μ.Σ. είναι η ικανότητα του φοιτητή να συμπληρώσει με επιτυχία όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης εμπρόθεσμα. Κύρια κριτήρια για την αρχική αξιολόγηση των υποψηφίων για το Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι τα εξής:

-       Ο βαθμός πτυχίου

-       Η ποιότητα των υποβληθέντων δοκιμίων

-       Οι συστατικές επιστολές, και ότι επιπρόσθετα στοιχεία έχουν υποβληθεί από κάθε υποψήφιο.

-       Η παρουσία κατά τη συνέντευξη.

Η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και υποβάλει την πρόταση της στην Ε.Δ.Ε., που λαμβάνει την τελική απόφαση επιλογής.

2.8.       Αποδοχή – Εγγραφή

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Μ.Π.Σ. με την προηγούμενη διαδικασία (περί τον Ιούνιο κάθε έτους) υποχρεούνται να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την 15η Ιουλίου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εγγράφως την πρόθεσή τους να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εάν μέχρι την 15η Ιουλίου ο αριθμός των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί και που έχουν δηλώσει την πρόθεση τους να εγγραφούν στο Πρόγραμμα δεν κρίνεται ικανοποιητικός για τη λειτουργία του Προγράμματος, τότε η Ε.Δ.Ε. μπορεί να προβεί στην επανάληψη της προηγούμενης διαδικασίας προκήρυξης για να συμπληρωθούν οι θέσεις στο Π.Μ.Σ. με τις προηγούμενες διαδικασίες.

3.            Το Πρόγραμμα Μαθημάτων

3.1.       Υποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα του Π.Μ.Σ.

Τα Υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται κάθε χρόνο, ενώ τα Κατ’ Επιλογήν και τα Σεμιναριακά μόνο εφόσον έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον παρακολούθησης αριθμός 5 ή περισσότερων φοιτητών, εκτός αν υπάρξει αντίθετη εισήγηση του διδάσκοντος προς την Ε.Δ.Ε.

3.2.       Βαθμολογία Μαθημάτων – Επιτυχία και Αποτυχία σε Μάθημα

Στα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή μαθήματα ο βαθμός είναι ακέραιος από 0 έως 10, με βάση επιτυχίας το 5. Ο βαθμός αυτός μπορεί να βασίζεται σε γραπτή τελική εξέταση καθώς και σε άλλους παράγοντες (εργασίες, προόδους, συμμετοχή στο μάθημα, κλπ) κατά την κρίση του διδάσκοντος, ο οποίος όμως πρέπει να κοινοποιήσει μέσα στην πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας τη μέθοδο αξιολόγησης των φοιτητών.

Σε περίπτωση μη επιτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής δικαιούται να δώσει επαναληπτική εξέταση μία φορά, τον αμέσως επόμενο Σεπτέμβριο ή να επαναλάβει το μάθημα πλήρως μια φορά, τον αμέσως επόμενο χρόνο. Σε περίπτωση που αποτύχει και δεύτερη φορά διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Η παρακολούθηση στα μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις.

3.3.       Πρόσθετες Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι υπότροφοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να παρέχουν υποβοηθητική εργασία στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. όπως επίβλεψη βιβλιοθήκης, εργαστηρίων, επιτήρηση εξετάσεων σε προπτυχιακά μαθήματα των συμμετεχόντων Τμημάτων. Τα καθήκοντα αυτά δεν μπορούν να παρεμποδίζουν την κανονική φοίτηση των. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε κάθε φοιτητή με απόφαση της Ε.Δ.Ε. κατά την έναρξη του ακαδ. έτους, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου.

Επιπλέον, οι διδάσκοντες στα διάφορα μαθήματα μπορούν να ζητούν από επιλεγμένους φοιτητές να εκτελούν καθήκοντα καταγραφέα των παραδόσεων, ο οποίος παραδίδει στο διδάσκοντα το κατά το δυνατόν πλήρες κείμενο της παράδοσης. Ο διδάσκων, αφού διορθώσει το σχετικό κείμενο το μοιράζει στους παρακολουθούντες το μάθημα.

4.            Παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.

4.1.       Σύμβουλος Καθηγητής

Στο πρώτο εξάμηνο φοίτησης ορίζεται για κάθε φοιτητή ένας Σύμβουλος Καθηγητής, ο οποίος εγκρίνεται τα κατ’ επιλογήν μαθήματα και σεμινάρια στα οποία εγγράφεται ο φοιτητής κάθε περίοδο. Μετά την πρώτη περίοδο και με την έγκριση του Προέδρου του Π.Μ.Σ., ο φοιτητής μπορεί να αλλάξει Σύμβουλο Καθηγητή, ύστερα από γραπτή αίτηση του και με την έγκριση του Προέδρου. Ο Σύμβουλος Καθηγητής πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ σε ένα από τα Τμήματα ή Επιστημονικός Εταίρος όπως ορίζεται στο 7.2. του Κανονισμού.

4.2.       Εγγραφή σε Μαθήματα

Η εγγραφή σε κατ’ επιλογήν μαθήματα πρέπει να γίνει πριν το τέλος της δευτέρας εβδομάδας διδασκαλίας κάθε περίοδο, και δεν μπορεί να αλλάξει.

4.3.       Επιτυχής Ολοκλήρωση Περιόδου

Ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία περίοδο εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα της περιόδου όπως αυτά αναφέρονται στο Πρόγραμμα Μαθημάτων. Θεωρείται ότι έχει αποτύχει σε μια περίοδο, εφόσον αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα, οπότε παραπέμπεται στην Ε.Δ.Ε. με το ερώτημα της οριστικής ή της προσωρινής αποβολής. Τίθεται υπό ακαδημαϊκή παρακολούθηση εφόσον αποτύχει σε ένα ή δύο μαθήματα μίας περιόδου. Εφόσον ένας φοιτητής παραμείνει σε ακαδημαϊκή παρακολούθηση για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο παραπέμπεται στην Ε.Δ.Ε. με το ερώτημα της οριστικής διαγραφής ή προσωρινής διακοπής από το πρόγραμμα.

4.4.       Προϋποθέσεις Χορήγησης Υποτροφιών

Η χορήγηση υποτροφιών παύει κατά το διάστημα που ένας φοιτητής είναι σε ακαδημαϊκή παρακολούθηση ή έχει διαγραφεί.

4.5.       Εξαιρέσεις

Εξαιρέσεις στις διατάξεις 4.1., 4.2., 4.3. και 4.4. γίνονται μόνο με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από αίτηση του φοιτητή.

5.            Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

5.1.       Διάρκεια Φοίτησης

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΜΔΕ από φοιτητές πλήρους παρακολούθησης είναι 6 διδακτικές περίοδοι, ενώ για φοιτητές μερικής παρακολούθησης ισχύουν τα του Άρθρου 5.2. του παρόντος.

5.2.       Φοιτητές Μερικής Παρακολούθησης

Στο πλαίσιο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί φοιτητές  με δυνατότητα διετούς παρακολούθησης. Οι φοιτητές μερικής επιλέγουν τα μαθήματα κάθε περιόδου με την έγκριση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και την επόμενη Ακαδημαϊκή Περίοδο παρακολουθούν τα υπόλοιπα μαθήματα της περιόδου. Τα σχετικά με την πορεία παρακολούθησης του Προγράμματος από τους εν λόγω φοιτητές καθορίζονται από την ΕΔΕ μετά από σχετική ενημέρωση του εκάστοτε Σύμβουλου Καθηγητή.

5.3.       Προϋποθέσεις Αριθμού Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα που προσδιορίζονται ως εξής:

-       Υποχρεωτικά Μαθήματα: 23 από τα 25 Υποχρεωτικά του Πίνακα Μαθημάτων. Ειδικά κατά την πρώτη περίοδο οι φοιτητές παρακολουθούν 5 από τα 7 υποχρεωτικά μαθήματα. Τα εν λόγω μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ που λαμβάνει υπόψη το γνωστικό υπόβαθρο του κάθε φοιτητή.

-       Κατ’ Επιλογήν και Σεμιναριακά μαθήματα: 7 από τα 10 του Πίνακα Μαθημάτων.

-       Το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα από τα παραπάνω μπορούν να αντικατασταθούν από μαθήματα άλλων Π.Μ.Σ. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού μετά από έγκριση της ΕΔΕ και εισήγηση του διδάσκοντα, εφόσον ο φοιτητής έλαβε βαθμό 7 ή άνω.

5.4.       Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός του πτυχίου καθορίζεται ως μέσος όρος όλων των βαθμών που πέτυχε ο φοιτητής και γίνεται διαβάθμιση Πτυχίου κατά τα γενικώς ισχύοντα στα προπτυχιακά προγράμματα σε ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ.

5.5.       Διπλωματική Εργασία

Κάθε φοιτητής μπορεί να συγγράψει Διπλωματική Εργασία που επέχει θέση τριών μαθημάτων Επιλογής ή Σεμιναριακών. Προς τούτο, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση των Υποχρεωτικών μαθημάτων και με πρόταση του φοιτητή, η ΕΔΕ ορίζει επιβλέποντα και Συμβουλευτική Επιτροπή από δυο επιπλέον μέλη που είναι είτε μέλη ΔΕΠ σε ένα από τα Τμήματα που συμβάλουν στο ΠΜΣ είτε Εταίροι του Προγράμματος (Παρ. 7.2. του παρόντος Κανονισμού). Υπό την καθοδήγηση της επιτροπής, επιλέγεται κατάλληλο θέμα, και μετά τη συγγραφή της εργασίας και με γραπτή έγκριση της επιτροπής του, καταθέτει δακτυλογραφημένο αντίγραφο της στη Γραμματεία του Προγράμματος. Η βαθμολογία της διπλωματικής δίνεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή σε ακέραια αριθμητική κλίμακα με βάση το 5 κατά τα γνωστά.

5.6 Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές μερικής παρακολούθησης μπορούν, στα πλαίσια των σπουδών τους, να κάνουν Πρακτική Άσκηση μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος τους στην ΕΔΕ του Προγράμματος. Η Πρακτική Άσκηση θα λαμβάνει χώρα κατά το δεύτερο έτος σπουδών των φοιτητών.

Η αίτηση θα αναφέρει την θέση και τα καθήκοντα της Πρακτικής Άσκησης, τον φορέα απασχόλησης και τον επιβλέποντα από μέρους του φορέα. Η ΕΔΕ θα ορίζει τον επιβλέποντα Καθηγητή εκ μέρους του Προγράμματος.

Η Πρακτική Άσκηση θα αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή, λαμβάνοντας υπόψη και την αξιολόγηση του επιβλέποντος φορέα, με τον χαρακτηρισμό ΠΕΡΑΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ.

Η τελική επιλογή των φοιτητών που θα κάνουν πρακτική άσκηση θα γίνεται από τον φορέα απασχόλησης με βάση τα βιογραφικά των υποψηφίων και προσωπική συνέντευξη.

Η Πρακτική Άσκηση δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση σπουδών στο Πρόγραμμα.

5.7 Υποτροφίες

Η επιλογή των υποτρόφων φοιτητών θα γίνεται και το ποσό της υποτροφίας θα καθορίζεται από την ΕΔΕ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Τα ποσά των υποτροφιών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής ενδέχεται να είναι διαφορετικά κατά περίπτωση ή κατά έτος, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Προγράμματος. Επίσης η υποτροφία είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται ή και να διακόπτεται σε συνάρτηση με την επίδοση του υποτρόφου σύμφωνα με το άρθρο 4.3. του παρόντος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής παρακολούθησης δεν δικαιούνται υποτροφίας.

6.            Επιτροπές Συμβούλων και Εταίρων

6.1.       Επιτροπή Συμβούλων

Η Επιτροπή Συμβούλων αποτελείται από ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στον εκπαιδευτικό χώρο. Η Επιτροπή Συμβούλων παρακολουθεί την πορεία του ΠΜΣ και παρέχει συμβουλές για την κατεύθυνση του, ώστε οι εξελίξεις στον ακαδημαϊκό χώρο να συμβαδίζουν με τις ανάγκες των σχετικών επαγγελμάτων. Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της ΕΔΕ. Οι Σύμβουλοι ορίζονται από την ΕΔΕ.

6.2.       Επιτροπή Εταίρων

Η Επιτροπή Εταίρων αποτελείται από στελέχη εταιριών ή οργανισμών που έχουν διακριθεί για την επιστημονική συνεισφορά τους και για τα επιτεύγματα τους στο αντικείμενο εργασίας τους. Οι Εταίροι του προγράμματος μπορεί να συμμετέχουν ενεργά στο ΠΜΣ διδάσκοντας μαθήματα, επιβλέποντας μεταπτυχιακές εργασίες, να συνεργάζονται με μέλη ΔΕΠ σε έρευνα, να συμμετέχουν σε σεμινάρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι Εταίροι συνεισφέρουν στο ΠΜΣ μεταφέροντας την καθημερινή τους εμπειρία στους φοιτητές του προγράμματος. Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της ΕΔΕ. Οι Εταίροι ορίζονται από την ΕΔΕ.

6.3.       Συντονιστής των Επιτροπών Συμβούλων και Εταίρων

Για την συνεργασία των δύο επιτροπών τόσο μεταξύ τους όσο και με το ΠΜΣ ορίζεται από την ΕΔΕ ανά τριετία Συντονιστής της Επιτροπής Εταίρων, ο οποίος λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής Συμβούλων, της Επιτροπής Εταίρων και των μελών της ΕΔΕ.