- Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με τίτλο:

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Άρθρο 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» επανιδρύθηκε με την από 17.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την από 14.05.2018 Απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διέπεται από τις διατάξεις τoυ ν. 4485/2017 (Α’ 114), του παρόντος Κανονισμού, ο οποίος έχει καταρτιστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής (συνεδρίαση 2η Έκτακτη 20.06.2018), της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών (συνεδρ. 06.02.2018) και της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (συνεδρ. 25.04.2018) και από τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία: α) τα μαθηματικά και β) τις ποσοτικές μεθόδους γενικότερα όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής, των ασφαλειών και της παραγωγής.

Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους θετικών επιστημών, αλλά όχι αποκλειστικά, στην εφαρμογή των μαθηματικών σε θέματα που ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στο πλαίσιο μιας σύγχρονης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται στο άρθρο 2 της Πράξης Ίδρυσης του Προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει.

Άρθρο 3

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το ν. 4485/2017 είναι:

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από εννέα μέλη, εκ των οποίων τα επτά είναι μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για διετή θητεία και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος για ετήσια θητεία.

  Η ΕΔΕ θα αποτελείται από δύο (2) μέλη του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τρία (3) μέλη του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δύο (2) μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 3. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του Προγράμματος και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.
 4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για διετή θητεία. Η Σ.Ε. αποτελείται από ένα (1) μέλος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δύο (2) μέλη του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δύο (2) μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) μεταξύ των μελών της Σ.Ε. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μια (1) φορά.

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολού­θη­ση και το συ­ντο­νισμό λειτουργίας του προγράμματος και ει­δικότερα:

 • Ει­σηγείται στην Ε.Δ.Ε. τον τρόπο αντιμετώπισης των δια­φόρων σο­βα­ρών φοιτητικών αιτημάτων και επίλυσης επιμέρους μείζονων προ­βλη­μάτων που προ­κύ­πτουν κατά τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.
 • Αποτελεί την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εισηγείται σχετικά στην Ε.Δ.Ε.

4. Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προέρχεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ., και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με απόφαση της Ε.Δ.Ε., για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

Ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ειδικότερα τα ακόλουθα:

 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και του απολογισμού του προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε. για έγκριση.
 • Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής και Πληροφορικής, Σχολών Θετικών, Πολυτεχνικών και Οικονομικών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχών τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ κατευθύνσεων Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/17, καθώς και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ίδιων Τμημάτων οι οποίοι εφόσον επιλεγούν οφείλουν να έχουν αποφοιτήσει από το οικείο Τμήμα προτού εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Οι αλλοδαποί φοιτητές, πρέπει να αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας (αν δεν έχουν ολοκληρώσει το ελληνικό Λύκειο θα πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας GAT).

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ «Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής» θα δέχεται έως είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης και έως είκοσι (20) μερικής φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί 20 διδάσκοντες. Αυτό αντιστοιχεί σε 2 φοιτητές ανά διδάσκοντα. 

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο ασκεί τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος είναι περίπου 250 ανά έτος σε σχέση με τον αριθμό των περίπου 250 προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 28 διδασκόντων του Τμήματος Πληροφορικής. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

Άρθρο 5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

 1. Για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών δημοσιεύεται, κάθε έτος, πρ­οκή­ρυ­­ξη, μετά την ει­­σή­γη­­ση του Διευθυντή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ και απόφαση της Ε.Δ.Ε., ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αι­τή­σε­ων και δι­­­και­ο­λογητικών. Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Διευθυντή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το ΔΔΠΜΣ, με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το ΔΔΠΜΣ. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η απόφαση για την προκήρυξη εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και ο χρόνος προκήρυξης λαμβάνεται από τον Πρόεδρο του διευθύνοντος Τμήματος και υπογράφεται από τον ίδιο και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι, εν­δεικτικά, τα ακόλουθα:

α. Αίτηση.

β.   Πρόσφατη φωτογραφία.

γ.   Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υ­πο­βάλουν δή­λω­ση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αί­ρεση της α­πόκτησης πτυ­­χίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη που ακολουθεί. Σε περίπτωση αποφοίτησης από ίδρυμα της αλλοδαπής, το πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας θα αναζητηθεί από τη Γραμματεία του προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 5, αρ. 101, Ν4547/18.

ε.   Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.

στ. Συστατικές επιστολές.

ζ.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημο­νι­κές ερ­γα­­σί­ες και σε εν­­δεχόμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.

η.   Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που α­πο­δεικνύεται με κατάλληλο πι­στοποιητικό γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμ­­­ματεία Με­ταπτυχιακών και Δι­δα­κτο­­ρικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών και Τε­­χνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν, εν­δεικτικά: βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα μα­­θήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ, επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, καθώς και ποι­ο­τικά κριτήρια, όπως: πανεπιστήμιο και τμήμα προέλευσης, είδος ερευνητικής ή/και ε­παγ­γελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προ­­σωπική συνέντευξη, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η ακόλουθη:

α)   Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει καταρχάς έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν οριστεί από την Ε.Δ.Ε.

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν οριστεί από την Ε.Δ.Ε. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

δ) Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε..

ε) Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ συνο­δεύ­ε­ται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ και του παρέχει πε­ριθώριο ολίγων η­με­ρών προ­­κειμένου να κα­τα­θέ­­σει την αναγκαία προ­κα­τα­βο­­λή των διδάκτρων για να κατο­χυ­ρώ­σει τη θέ­ση του στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Μετά το πέ­ρας της καθορισμένης η­μερομηνίας, η Σ.Ε. μπορεί να προ­χω­ρή­­σει στην α­πο­δο­χή επι­λα­χό­ντων, κατά σειρά αξιολόγησης.

Άρθρο 6

ΕΓΓΡΑΦΗ

 1. Η εγγραφή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε έτους γίνεται περί τις αρχές Ο­κτωβρίου, σε προθεσμία που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
 2. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ­θύ­­νο­νται στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σε κα­θο­ρισμένες μέρες και ώρες.
 3. Πριν εγγραφεί ο υποψήφιος, λαμβάνει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας και της πράξης ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ και δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Για λό­γους ε­­ξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατή η εγγραφή εντός ενός (1) μηνός από τη λή­­ξη της προ­­­θε­­σμίας, έπειτα από αιτιολογημένη αί­τηση του ενδια­φε­ρο­μέ­νου.

Άρθρο 7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται στο άρθρο 6 της Πράξης Ίδρυσης του Προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα πλήρους φοίτησης και οκτώ (8) εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή φοίτησης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Άρθρο 8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) του προγράμματος είναι ενενήντα (90).

Το πρόγραμμα μαθημάτων προβλέπει και την ύπαρξη ενός προπαρασκευαστικού μαθήματος σε μορφή  video με τίτλο Επισκόπηση Μαθηματικών και Στατιστικής (Review of Mathematics and Statistics).


Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:

α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 90 Πιστωτικές Μονάδες ή

β) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 78 πιστωτικές μονάδες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 12  πιστωτικές μονάδες  ή

γ) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέτασης σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 78 πιστωτικές μονάδες και πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης, η οποία αντιστοιχεί σε 12 πιστωτικές μονάδες.

Α’ εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research)

6

Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστική (Operations and Supply Chain Management)

6

Ανάλυση δεδομένων με Python ( Data analysis with Python)

6

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Money and Capital Markets)

6

Αναλογιστικά Μαθηματικά και Διαχείριση Κινδύνου (Actuarial Mathematics and Risk Management)

6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α΄ εξαμήνου


30Β’ εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕCTS

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied Econometric)

6

Στρατηγικές και παίγνια (Strategies and games)

6

Στοχαστικές Διαδικασίες στη Χρηματοοικονομική (Stochastic Processes in Finance)

6

Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυία (Data Management and Business Intelligence)

6

Χρηματοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων (Financial Business Analysis)

6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β΄ εξαμήνου


30


Γ’ εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕCTS

Μαθηματικά και Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (Mathematical and Computational Financial)

6

Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα (Machine Learning and AI in Economics and Business

6

Θερινό Σχολείο

6

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (Special Topics in Operations Research)

6

Στοχαστικά Μοντέλα (Stochastic Models)

6

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Risk Management)

6

Επιχειρησιακή Προσομοίωση και Λήψη αποφάσεων (Business Simulation and Strategic Thinking)

6

Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και μπλοκ αλυσίδας (Fintech and Blockchain)

6

Ή

Διπλωματική Εργασία

12

Πρακτική Άσκηση (μόνο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης)

12

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ΄ εξαμήνου


30


Με σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.


Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή (και) την αγγλική γλώσσα.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται από τη Σ.Ε. τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος ο διδάσκων ενημερώνει άμεσα το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και τη Γραμματεία και προγραμματίζεται η αναπλήρωση του μαθήματος. Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. ενημερώνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για την ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος και αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ο έλεγχος των παρόντων φοιτητών γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στην αρχή του μαθήματος. Κάθε περίπτωση μη παρουσίας του φοιτητή κατά τον έλεγχο των παρόντων από τη Γραμματεία, συνεπάγεται απουσία για όλη την περίοδο του μαθήματος μέχρι το τέλος του μαθήματος.

Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 1/3 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης του ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του

Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται ή με γραπτές/προφορικές εξετάσεις ή/και εργασίες. Για αξιολόγηση μαθήματος με προφορική εξέταση ή με απαλλακτική εργασία απαιτείται σχετική έγκριση της Ε.Δ.Ε του Προγράμματος μετά την εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού του κάθε μαθήματος καθορίζεται από τους εκάστοτε διδάσκοντες. Σε αυτόν μπορούν να συνυπολογίζονται οι ατομικές και ομαδικές εργασίες των φοιτητών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις στη συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της μισής μονάδας. Προβιβασμοί βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αδικαιολογήτως δεν προσέλθει στη συγκεκριμένη ημερομηνία χάνει την εξεταστική περίοδο για το συγκεκριμένο μάθημα και θεωρείται αποτυχών στο μάθημα.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μόνον απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, για όσα μαθήματα έλαβε προαγωγικό βαθμό και η φοίτησή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο Πρόγραμμα λήγει.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής δικαιούται να δώσει επαναληπτική εξέταση μία φορά, τον αμέσως επόμενο Νοέμβριο ή να επαναλάβει το μάθημα πλήρως μια φορά, τον αμέσως επόμενο χρόνο. Σε περίπτωση που αποτύχει και δεύτερη φορά, το θέμα παραπέμπεται στην Ε.Δ.Ε του Προγράμματος με το ερώτημα της διαγραφής ή μη του φοιτητή.

Κατά την επαναληπτική εξέταση μαθήματος ο φοιτητής βαθμολογείται με ανώτερο βαθμό το πέντε (5) εκτός από τις περιπτώσεις όπου η Ε.Δ.Ε. εγκρίνει σχετικό αίτημα του φοιτητή για κανονική βαθμολόγηση του μαθήματος για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και αποφασίσει αιτιολογημένα διαφορετικά η Ε.Δ.Ε έπειτα από πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Α. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε φοιτητής μπορεί να συγγράψει Διπλωματική Εργασία που επέχει θέση δύο μαθημάτων επιλογής. Προς τούτο, μετά την επιτυχή παρακολούθηση των Υποχρεωτικών μαθημάτων, η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε) δεν είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές πλήρους φοίτησης κατά το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών, ενώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης κατά το έκτο (6) εξάμηνο σπουδών.

Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα ακόλουθα:

• Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.

• Η ΔΕ βαθμολογείται από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

• Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική του εργασία μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται παράταση έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.

• Σε περίπτωση αποτυχίας της ΔΕ, ο φοιτητής καλείται να επανυποβάλλει τη ΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Εξεταστικής Επιτροπής. Σ’ αυτή την περίπτωση, η ΔΕ θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών.

• Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην αξιολόγηση των ακόλουθων ενδεικτικών χαρακτηριστικών της: ορισμός βασικών εννοιών, επαρκής διατύπωση και εξειδίκευση του προβλήματος, ένταξη προβλήματος στην ευρύτερη γνωστική περιοχή, επιλογή κατάλληλης επιστημονικής μεθόδου, τρόπος εφαρμογής επιστημονικής μεθόδου, ποιότητα έρευνας και ανάλυσης, χρήση βιβλιογραφίας, ύφος, γλώσσα και έκφραση. Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την εξεταστική επιτροπή. Για την καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό παρουσίασης υποβάλλεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε τουλάχιστον μια Βιβλιοθήκη των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα.

Β.  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Όλοι οι φοιτητές πλήρους φοίτησης, που δεν έχουν εργασιακή σχέση κατά την περίοδο της φοίτησής τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την  υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα παρακάτω:


Την Πρακτική Άσκηση συντονίζει ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης (Συντονιστής Π.Α) ο οποίος είναι διδάσκων στο Δ.Π.Μ.Σ. και ορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), μετά από πρόταση του φοιτητή ή εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ.


Η Πρακτική Άσκηση έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., πραγματοποιείται δηλαδή στο αντικείμενο σπουδών του φοιτητή με σκοπό τη σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή τους στην αγορά εργασίας ούτως ώστε  οι φοιτητές να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία πάνω σε νέα θέματα, να βιώσουν την εφαρμογή νέων γνώσεων στην πράξη και να προετοιμαστούν για νέα περιβάλλοντα ή συνθήκες εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μέχρι το τέλος του Β’ εξαμήνου σπουδών υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος Επιβλέπων της Π.Α., δια μέσου της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.


Η Π.Α. αντιστοιχεί σε 12 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες εκφράζουν στο σύνολό τους τη βαρύτητα των υποχρεώσεων του φοιτητή για την ολοκλήρωσή της.


Η Πρακτική Άσκηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε χώρους εκτός Πανεπιστημίου όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Ενδεικτικά, σε τράπεζες,  οργανισμούς, ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές  επιχειρήσεις  κλπ

Με την  ολοκλήρωση της ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει αναλυτική απολογιστική έκθεση στον Επιβλέποντα και στην Γραμματεία του προγράμματος

Άρθρο 11

ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμματος, προβλεπόμενες υποχρεώσεις, δηλαδή επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος, έγκριση της διπλωματικής εργασίας και εξόφληση των διδάκτρων.

Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από το βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και/ή το βαθμό της ΔΕ.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Στα απονεμόμενα Δ.Μ.Σ. αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε:

Þ «Άριστα» από 8,51 έως 10

Þ «Λίαν Καλώς» από 6,51 έως 8,50

     Þ «Καλώς» από 5 έως 6,50

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του, καθώς και οι αρμοδιότητες υπογραφών ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

H απονομή των Δ.Μ.Σ. γίνεται σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο Κοσμήτορας της Σχολής, ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής Δ.Μ.Σ.

Κατά το, μέχρι της απονομής του διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

Άρθρο 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Επιπλέον του τίτλου του Δ.Μ.Σ. χορηγείται παράρτημα διπλώματος το οποίο είναι επεξηγηματικό έγγραφο και δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Το παράρτημα διπλώματος επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τον απόφοιτο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή.

Άρθρο 13

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ Δ.Δ.Π.Μ.Σ

1. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος.

2. Οι διδάσκοντες στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται τουλάχιστον κατά 80% από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α’112) ή το άρθρο 19 του Ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

3. Οι διδάσκοντες προτείνουν στους φοιτητές, για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς τους, κα­τάλογο δι­δα­κτικών βιβλίων, άρθρων και βοηθημάτων, προς διευκόλυνσή τους. Ε­πί­σης, στην αρχή κάθε περιόδου παρέχουν στους φοιτητές πε­ρι­γρα­φή του περιεχομένου κάθε μα­θή­ματος και των ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη δι­άρ­κεια του μα­θήματος. Οι δι­δάσκοντες ενδείκνυται να χρησιμοποιούν, εάν υπάρχει, την ψη­φιακή πλατ­­φόρμα των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ ή του μαθήματος το οποίο δι­­δά­σκουν, στην οποία θα αναρτούν σημειώσεις, παρουσιάσεις, βοηθήματα κ.λπ.

4. Φροντιστηριακές ασκήσεις, στο πλαίσιο μαθημάτων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ, μπορούν να ανα­τί­θε­­νται, εκτός των ανωτέρω, και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού, καθώς και σε υπο­ψη­­φί­ους διδάκτορες των Τμημάτων που διοργανώνουν το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 14

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου πραγματοποιείται ηλεκτρονική αξιολόγηση κά­θε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με ορ­γά­­νω­ση και ε­πο­πτεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 15

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να χρησιμοποιούν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των Συνεργαζόμενων Τμημάτων, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και Η/Υ, Βιβλιοθήκη, Υπολογιστικό Κέντρο και εγκαταστάσεις Εργαστηρίων του Τμήματος. Έχουν επίσης τη δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, Ε.Κ.Π.Α. και Ο.Π.Α., σύνδεσης με ψηφιακές βιβλιοθήκες, σύνδεσης από απόσταση και δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του Πανεπιστημίου.

Η γενική παρουσία και συμπεριφορά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών αποτελούν προϋποθέσεις για τη συνέχιση της παρακολούθησης. Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ. συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά την απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στην Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος) και τα διαλαμβανόμενα στον Οδηγό Διεξαγωγής Εξετάσεων του Ο.Π.Α..

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να αναφέρουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο εάν χρησιμοποίησαν το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου –δημοσιευμένης ή μη– χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει λόγω διαγραφής του από την Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος μπορεί, αφού προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος, να αποφασίσει σχετικά με  τη διαγραφή του.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό φοιτητή κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 16

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 1. Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζονται στο άρθρο 8 της Πράξης Ίδρυσης του Προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει και υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής.
 2. Για την απαλλαγή των φοιτητών από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 35 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύουν.
 3. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος με βά­­­ση α­μιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια.

Άρθρο 17

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 1. Η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με δυνατότητα αλλαγής ανά τριετία μεταξύ των συμμετεχόντων τμημάτων, ούτως ώστε να εναλλάσσεται η διοικητική υποστήριξη μεταξύ των Πανεπιστημίων.
 2. Η οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος ε­κτε­λείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 18

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.