Προκήρυξη για επιπλέον εισακτέους στο πρόγραμμα - Προθεσμία υποβολής 13 Σεπτεμβρίου - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Προκήρυξη για επιπλέον εισακτέους στο πρόγραμμα - Προθεσμία υποβολής 13 Σεπτεμβρίου

 

Μετά την διαδικασία αξιολόγησης και δηλώσεων αποδοχής ή μη της εγγραφής στο Πρόγραμμα υπολείπεται ένας αριθμός θέσεων μέχρι την συμπλήρωση κατ\\\' ανώτατο 35 εισακτέων. Ως εκ τούτου γίνονται δεκτές και νέες αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.  Οι νέες αιτήσεις θα κριθούν σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις όσων δεν έχουν περιληφθεί στον κατάλογο εισακτέων στο πρόγραμμα - οι οποίοι και ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203643 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.  

  1. Αίτηση  (Θα πρέπει να συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο αίτησης και να δοθεί προσοχή στα δοκίμια που προβλέπονται)
  2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
  3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
  4. Αντίγραφο σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει)
  5. Ισοτιμία και Αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους Τμημάτων αλλοδαπής.
  6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Δίπλωμα Γλωσσομάθειας ή PROFICIENCY), ή κατ’ οικονομία  LOWER - FCE ή TOEFL.
  7. Βιογραφικό σημείωμα
  8. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής  και να αποσταλούν ηλεκτρονικά, βλέπε οδηγίες στο πρότυπο της επιστολής).
  9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  10. Προαιρετικά: αποτελέσματα εξέτασης GMAT

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπονται δίδακτρα.

Η ανακοίνωση των εισαγομένων στο Πρόγραμμα θα γίνει περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και συστατικών επιστολών από τον ιστότοπο αυτό.